header1 header2 header3 header4

FORMACJA MAŁŻONKÓW


Formacja małżonków zawiera w sobie dwa poziomy:

I Poziom: to czas rekolekcji, który stanowi podstawę i fundament formacji rodzin.

II Poziom: to czas comiesięcznych dni skupienia, odbywających się w ciągu roku w istniejących ośrodkach rodzin, rozsianych na terenie całej Polski. Rekolekcje wakacyjne oraz comiesięczne dni skupienia zawierają następujące cele formacji i punkty dnia:

1. Celebrowanie Sakramentów Świętych:IMG 1931 small

 • Msza Święta z homilią
 • Sakrament Pokuty i Pojednania
 • Kierownictwo duchowe

2. Przybliżanie rodzin poprzez konferencje dla małżonków, do prawdy o małżeństwie i rodzinie, wyrażonej słowami Ojca Świętego Jana Pawła II: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” (FC 17), wypowiedzianymi w roku 1981 w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio”,

3.„Dobro bycia razem” – małżeństwo - to powołanie dotyczące dwojga, pośród nich i z nimi poprzez sakrament małżeństwa jest obecny Chrystus. Im dwojgu daje On łaskę budowania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Oni będąc rodzicami mają szczególną łaskę budowania wspólnoty ze swoimi dziećmi. Czas rekolekcji to wspólne rozwiązywanie problemów rodzinnych, poprzez:

odbywanie „godziny małżeńskiej” oraz praktykowanie „godziny rodzinnej”, a także praktykowanie „czasu pustyni” – czyli osobnego przebywania w samotności z Panem, poprzez praktykowanie rzeczywistego wyjścia „na miejsce osobne”, podjęcie postu o chlebie i wodzie oraz wsłuchiwanie się w słowo Pana, poprzez lekturę i medytację Pisma Świętego.

4. Przeżywanie w czasie rekolekcji uroczystego ponowienia przyrzeczeń małżeńskich podczas Mszy Świętej, po którym odbywa się wesele 20 „młodych” par

5. Formułowanie rekolekcyjnych postanowieńDSC 0188

6. Prowadzenie rodzin do oddania się Świętej Rodziny i naśladowanie Jej cnót w życiu rodzinnym i małżeńskim,

7. Oddanie się Świętej Rodzinie poprzedzone jest oddaniem w niewolę miłości Matce Rodziny Świętej,

8. Spotkania z Założycielami, wsłuchiwanie się w głos pierwszych świadków i czerpanie ze źródeł charyzmatu naszego Instytutu Konferencje dla DSC0157małżonków, głoszone zarówno w czasie rekolekcji jak i w czasie comiesięcznych dni skupienia zawierają następujące tematy:

 • Nauczanie Kościoła o powołaniu małżeństwa i rodziny
 • Asceza i mistyka odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • Tajemnica powołania Maryi Matki Rodziny Świętej
 • Misterium Świętej Rodziny

Formacja ku szerzeniu cywilizacji życia i miłości w życiu małżeństwa i rodziny, we własnych wspólnotach parafialnych, w środowisku rówieśników dzieci i młodzieży

Zagadnienia wychowawcze

Praca jako środek uświęcenia Godzina małżeńska:

To szczególna łaska otwarcia się wzajemnego małżonków na siebie, to wspólne patrzenie na swoje życie małżeńskie i rodzinne. Uczenie się Bożego spojrzenia na codzienną rzeczywistość małżeństwa i rodziny. Godzina rodzinna:

Jest to czas wspólnego przebywania rodziców z dziećmi, praktykowanego na zakończenie każdego dnia rekolekcyjnego, przeznaczonego na wspólne dzielenie się przeżyciami minionego dnia.

 

FORMACJA DZIECI I MŁODZIEŻY


Formacja dzieci i młodzieży odbywa się w następujących grupach wiekowych i obejmuje takie zasadnicze założenia:

 • grupy dzieci najmłodszych w przedziale wiekowym od 3-4 i od 5-6 lat,   jest to etap wprowadzający i przygotowujący przejście do formacji w dalszych grupachwiselka2008 048
 • grupy młodszych dzieci szkolnych, dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym od 7-9 lat
 • dla dziewcząt jest to etap zdobywania sprawności-cnót, na wzór Maryi, dla chłopców etap zdobywania sprawności-cnót, na wzór św. Józefa,
 • grupy starszych dzieci szkolnych, dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym od 10-14 lat,   jest to etap wspólnego tworzenia i realizowania tzw. „Kodeksu Drużyny”, z akcentem postawionym na kształtowanie postaw patriotycznych,
 • grupy młodzieży, dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym od 15-18 lat,   jest to etap wspólnego formułowania i realizacji tzw. „Kodeksu Radości”, opartych na prowadzeniu ku dojrzalszemu chrześcijaństwu oraz jak wyżej z akcentem kształtowania postaw patriotycznych.

Formacja dzieci i młodzieży realizowana jest na dwóch poziomach równolegle prowadzonych i uzupełniających się:

I Poziom:

jest to kształtowanie sprawności ludzkich - przyrodzonych, poprzez wdrażanie w życie cnót: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa (dostosowanych w formie i metodach do potrzeb wiekowych dzieci i młodzieży)

II Poziom:

kształtowanie cnoty pobożności poprzez wspólną rodzinną i wspólnotową – podczas rekolekcji - modlitwę (pacierz poranny, wieczorny, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, cząstka Różańca), następnie osobistą modlitwę dzieci za rodziców oraz kształtowanie postaw świadomego odnajdywania Boga w codziennym życiu,

Szczegółowo I Poziom formacji ludzkiej-przyrodzonej obejmuje:

 • prowadzenie dzieci i młodzieży do odkrywania talentów, złożonych przez Boga w ich naturze,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w pomnażaniu tych talentów poprzez osobisty, wytrwały wysiłek,
 • uczenie radosnego trudu współpracy z grupą, posłuszeństwa okazywanego osobom prowadzącym grupę oraz przeżywanie satysfakcji z zebranych owoców (podczas rekolekcji i podczas dni skupienia),
 • kształtowanie cnoty roztropności poprzez usprawnianie w dzieciach i młodzieży intelektu i woli do poziomu prawego sumienia, poprzez uświadomioną i dobrowolną rezygnację z takich negatywnych postaw jak kłamstwo, egoizm, używanie wulgaryzmów, lekkomyślność, niedbalstwo, niesprawiedliwość
 • wdrażanie do formułowania i podejmowania w swoim życiu szlachetnych pragnień i celów,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, zmierzających do szczerego umiłowania Ojczyzny, pogłębionej znajomości i zainteresowania historią Polski,
 • kształtowanie cnoty umiarkowania, wraz z uświadamianiem negatywnego wpływu zwłaszcza tych propozycji kultury popularnej, które rozbudzają wyobraźnię dzieci i młodzieży, ucząc postaw negatywnie traktujących sferę płciowości, a także braku szacunku do życia i miłości,
 • wyrabianie cnoty męstwa, poprzez chętne podejmowanie codziennych obowiązków szkolnych, rodzinnych, kształtowanie umiejętności rezygnowania z własnych upodobań, zwłaszcza tych, które kształtuje współczesna moda dziecięco-młodzieżowawiselka2008 016

Szczegółowo II Poziom formacji nadprzyrodzonej obejmuje:

 • uczenie szczerej, wewnętrznej modlitwy, uczenie postaw szacunku wobec znaków sakralnych,
 • uczenie właściwego przeżywania Sakramentu Eucharystii i Najświętszego Sakramentu,
 • uczenie wrażliwości i postawy wdzięczności wobec przejawów Bożej Miłości w życiu codziennym,
 • pogadanki, katechezy i homilie przygotowujące dzieci do nawiązania więzi przyjaźni z Aniołem Stróżem
 • uroczyste powierzenie się dzieci swojemu Aniołowi Stróżowi
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do oddania się w opiekę Matce Najświętszej
 • uroczyste oddanie się w opiekę Matce Najświętszej
 • poprowadzenie chłopców do nawiązania więzi przyjaźni ze św. Józefem i naśladowanie Go w życiu codziennym,
 • poprowadzenie dziewcząt do nawiązania więzi przyjaźni z Maryją i naśladowanie Jej cnót w życiu codziennym,

SZCZEGÓŁOWA FORMACJA DZIECI


wiselka2008 024Wiek 7 – 9 lat jest czasem szczególnym. Budzi się bowiem w tym wieku chęć poznawania świata i odkrywania praw, które nim rządzą. Jest to również początek fascynacji tym wszystkim, co może dawać poczucie niezależności od rodziców. Zwłaszcza wszystko to, co jest dostępne w nowym środowisku rówieśników otwiera nowe horyzonty rozwoju. Kontakt ze światem wiele uczy, dostarcza także nie tylko samych dobrych doświadczeń. Zwłaszcza propozycje kultury popularnej jednostronnie ukierunkowane sa na uczenie postaw konsumpcyjnych, z zawartą w nich dużą dawką przemocy, wulgaryzmów, kultu śmierci i kultu ciała.Program formacyjny dla dzieci w „Ogniskach rodzin” podejmując te współczesne, niełatwe wyzwania, pragnie kształtować w dzieciach zapomniane dziś i niepopularne cnoty-sprawności. Formacja ta pragnie wspomagać wychowanie rodzinne i wychodzi naprzeciw potrzebom i pytaniom jakie stawiają współcześni rodzice. Program formacyjny łączy w sobie poziom przyrodzony-ludzki i nadprzyrodzony, jest tak skonstruowany, aby zdobywane (w czasie rekolekcyjnym oraz w czasie dni skupienia-w ciągu roku szkolnego) przez dziewczęta i chłopców cnoty-sprawności doskonaliły ich człowieczeństwo i zarazem kształtowało postawy chrześcijańskie. Wzorem dla dziewcząt jest Maryja, Matka Jezusa i Oblubienica IMG 2695 small św. Józefa. Wzorem dla chłopców jest św. Józef, ziemski Ojciec Jezusa i Oblubieniec Maryi. Dziewczęta wstępują w szeregi Druhen i Uczennic Maryi, chłopcy zaś w szeregi Giermków i Rycerzy św. Józefa.W czasie rekolekcji dzieci biorą udział w formacji rodziców – poprzez uczestnictwo w szczególnych wydarzeniach rekolekcyjnych, takich jak:-dzień pokutny – dla dzieci przeprowadzane jest „nabożeństwo pokutne” i przygotowanie do Spowiedzi Św. - dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich rodziców - dzieci przystrajają kaplicę i składają podziękowanie rodzicom,-uroczysty dzień zakończenia rekolekcji – dzieci przedstawiają treści zdobytych sprawności, Każde zajęcia dzieci, odbywające się w oddzielnych grupach wiekowych, rano rozpoczynają się wspólną modlitwą, zwłaszcza za rodziców, którzy w tym samym czasie uczestniczą w swojej formacji.

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u